Bookmark and Share  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


อำนาจหน้าที่ของอบต.
อำนาจและหน้าที่ของ อบต.
อำนาจและหน้าที่ของ อบต.
อำนาจและหน้าที่ของ อบต.
กิจกรรมของ อบต.นาใน
การแข่งขันกีฬาประจำปี2561การแข่งขันกีฬาประจำปี2561
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔)
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศภาษี 2562
ประกาศภาษี 2562
ประกาศภาษี 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาใน ถึงบ้านนาหมากแงว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาใน ถึงบ้านนาหมากแงว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาใน ถึงบ้านนาหมากแงว
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
อบต.นาใน เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
อบต.นาใน เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ผลการดำเนินงาน ประจำปี61
ผลการดำเนินงาน ประจำปี61
ผลการดำเนินงาน ประจำปี61
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 62
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 62
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน เรื่อง  แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานติดตามประเมินผลแผนห้วงที่2
รายงานติดตามประเมินผลแผนห้วงที่2
รายงานติดตามประเมินผลแผนห้วงที่2
รายงานติดตามประเมินผลแผนครั้งที่1
รายงานติดตามประเมินผลแผนครั้งที่1
รายงานติดตามประเมินผลแผนครั้งที่1
แผนดำเนินงาน-2562
แผนดำเนินงาน-2562
แผนดำเนินงาน-2562
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี๒๕๖๒
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี๒๕๖๒
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี๒๕๖๒