Bookmark and Share  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (29) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔) (49) คู่มือการปฏิบัติงาน (47)
ประกาศภาษี 2562 (99) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาใน ถึงบ้านนาหมากแงว (98) ประกาศ (75)
ประกาศ (84) อบต.นาใน เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (121) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.2561 – 2564) (149)
ผลการดำเนินงาน ประจำปี61 (122) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (126) รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (143)